3.2.2014. ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ Štampa
ponedeljak, 03 februar 2014 17:30

ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

Министарство унутрашњих послова дирекција Полиције издало је саопштење у којем се каже :

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 351 предвиђа да постојеће возачке дозволе важе до истека рока важења назначеног у возачкој дозволи а најкасније до 5 година од ступања на снагу овог Закона, односно, до 10. јуна 2014. године.

За издавање возачке дозволе потребно је приложити:

  1. возачку дозволу издату на старом обрасцу;
  2. важећу личну карту на увид;
  3. уверење о здравственој способности (ако је ранија дозвола издата на период краћи од 10 година из здравствених разлога, ако захтев подноси лице које је старије од 65 година живота;
  4. доказ о плаћеној накнади

Приликом замене возачких дозвола, програмски систем омогућава прузимање биометријских података грађана који имају биометријске личне карте или путне исправе. Чланом 6 став 4 Правилника о возачким дозволама прописано је да се фотографија и потпис подносиоца захтева могу, уз његову сагласност, преузети и из електронске базе биометријских података лица.

Приликом замене возачких дозвола на старим обрасцима за нове возачке дозволе, странка није у обавези да уз захтев приложи уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима, осим у случајевима прописаним Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Чланом 185 Закона је прописано да се возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје на рок од 10 година, а лицима старијим од 65 година живота -  на рок важења од највише пет година, према налазу и мишљењу датом у уверењу о здравственој способности. Из наведеног произилази да су сва лица која су навршила 65 и више година живота у обавези да уз захтев за замену возачке дозволе приложе и уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима.

У другим случајевима подносилац захтева за замену возачке дозволе има обавезу да уз захтев приложи и уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима само уколико је његова здравствена способност за управљање моторним возилима била временски ограничена претходним уверењем о здравственој способности за управљање моторним возилима.